Kulina isikuandmete kaitse regulatsioon

KULINA Group, a.s. isikuandmete kaitse regulatsioon

järgmise isikuandmete kaitse regulatsiooni on meie klientidele ette valmistanud KULINA Group, a.s., registreeritud asukohaga Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, REG. NUMBER number 26155559, kes on sisestatud Praha Munitsipaalkohtu äriregistrisse numbriga B 6384, et teavitada kliente viisist, kuidas teie isikuandmeid teie privaatsuse kaitsmiseks töötleme, kasutame ning kaitseme.

Kogu teie isikuandmetega töötlemise protsess on kooskõlas kehtiva õigusega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (GDPR) ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

1) Mis on isikuandmed?

Isikuandmed tähendavad mistahes tuvastatud või tuvastatava isikuga seotud infot. Need andmed defineerivad konkreetse isiku. Isikuandmed pole anonüümsed andmed, mida ei saa kindla inimesega seostada.

Isikuandmed võivad viidata:

 • Põhilistele isikuandmetele, nagu: eesnimi, perenimi, sünnikuupäev, aadress jne.
 • Muud isikuandmed, mida peetakse “tundlikeks” andmeteks - rass, etnilisus, religioon või tervislik seisund

Et tellimust täita või meie uudiskirja saata vajame vaid teie põhilisi isikuandmeid, mis on selle teenuse osutamiseks vajalikud.

2) Andmeid kontrolliv ja töötlev osapool

Kontrollija määrab kindlaks isikuandmete töötluse eesmärgid ja viisid. Meie saame kontrollijaks siis, kui ostate meie veebipoest tooteid või tellite meie uudiskirja. Kontrollijana oleme vastutavad kõigi teie isikuandmete kaitsega seotud nõuete ja kohustuste täitmise eest.

Alt leiate teie isikuandmete kontrollija kontaktandmed:

KULINA Group, a.s.
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6
e-mail: info@kulinagroup.ee

Töötlev osapool vaid töötleb andmeid ega määra andmete töötluse eesmärke. Meie puhul on andmeid töötlevad osapooled partnerid, kelle abiga reklaaminfot saadame. Sõlmime alati töötlevate osapooltega lepingu ning veendume, et nad järgiks andmekaitse nõudeid.

3) Isikuandmete töötlemise reeglid

Läheneme isikuandmete töötlemise teemale hoolikalt ning vastutustundlikult. Järgime regulatsioone ning kaitseme teie isikuandmeid parimas võimalikus ulatuses.

Isikuandmeid töödeldes tegutseme vastavalt järgmistele reeglitele:

 • Seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte, mis sätestab, et isikuandmete kasutamise eesmärk peab olema seaduslik, teie jaoks peaks olema läbipaistev, et teie isikuandmeid töödeldakse ja millises ulatuses isikuandmeid edastatakse ning kui teie andmeid on rikutud või kaduma läinud.
 • Piiratud eesmärgi põhimõte, mis kohustab meid koguma isikuandmeid kindlaksmääratud, selgetel ja seaduslikel eesmärkidel ning tagab, et pärast andmete kogumist ei kasutata neid eesmärkidel, mis ei ole kooskõlas algsete eesmärkidega.
 • Andmete minimeerimise põhimõte, mis käsib meil töödelda ainult neid andmeid, mis on piisavad, asjakohased ja mitte ülemäärased võrreldes eesmärkidega, milleks neid kogutakse.
 • Andmete täpsuse põhimõte, mis kohustab meid rakendama kõiki mõistlikke meetmed, et andmed oleksid täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud, ning et rakendataks kõiki mõistlikke meetmeid ebatäpsete andmete kiireks kustutamiseks või parandamiseks.
 • Säilitamise piiramise põhimõte, mis kohustab meid säilitama teie isikuandmeid mitte kauem, kui on vaja nende eesmärkide täitmiseks, mille raames neid töödeldakse. Kui kõik töötlemise eesmärgid on täidetud, tuleb töötlemine lõpetada, kas andmete kustutamise või anonüümseks muutmise teel.
 • Terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse printsiip, mis kohustab meid töötlema isikuandmeid viisil, mis tagab nende asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustamise eest.

4) Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja seaduslikkus

Teie andmeid kogutakse konkreetsel, selgesõnalisel ja õiguspärasel eesmärgil. Neid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. Teie andmete töötlemine, mis ei ole kooskõlas nende eesmärkidega või viisil, mis ei ole kooskõlas nende eesmärkidega, on vastuvõetamatu.

Allolevalt leiate oma isikuandmete töötlemise eesmärgid:

 • Lepingu täitmine - töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks. Teie isikuandmeid töödeldakse selleks, et täita meie e-poes tehtud tellimus.
 • Nõusolek - töötleme teie isikuandmeid teie poolt antud nõusoleku alusel. Nõusolek antakse iga eesmärgi jaoks eraldi ning iga nõusoleku ulatus ja periood peab olema alati selgelt välja toodud. Nõusoleku andmine on alati seotud mõne teie tegevusega - nõusoleku andmiseks peate kastikesse linnukese tegema. Nõusoleku saab alati tagasi võtta.
 • Seaduslik huvi - töötlemine on vajalik meie seadusliku huvi eesmärkidel, välja arvatud juhtudel, kus huvi kirjutavad üle muud huvid, põhiõigused ja vabadused.

5) Teie õigused

Teil on järgnevad isikuandmetega seotud õigused:

 • õigus saada teavet - teil on õigus saada teavet meie kui teie isikuandmete vastutava töötleja kohta. Teil on õigus saada teavet töötlemise õigusliku aluse (lepingu üksikasjad), isikuandmete töötlemise eesmärgi (ostuleping) või isikuandmete säilitamise aja kohta. Me teavitame teid alati andmete kogumise ja töötlemise eesmärgist ja õiguslikust alusest enne nende töötlemist.
 • õigus ligipääsule - saate meilt küsida, kas töötleme teie isikuandmeid, kui jah, saame anda koopia selle teie isikuandmete kohta, mida endal hoiame.
 • teil on õigus nõuda meilt mistahes isikuandmete parandamist, mis on valed või ebatäielikud. Palun pange tähele, et teie andmete kontrollijana ei ole meil kohustust regulaarselt teie andmete õigsust või täielikkust kontrollida. Teie andmete ajakohastamiseks kasutatakse õigust andmete parandamisele.
 • õigus andmete kustutamisele ehk "õigus olla unustatud" tähendab, et teatud juhtudel oleme kohustatud teie isikuandmed kustutama, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks me neid kogusime, või kui neid enam ei töödelda; kui te olete oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtnud või kui puudub õiguslik alus nende edasiseks töötlemiseks; kui te olete töötlemise vastu ja puudub õiguslik alus andmete edasiseks töötlemiseks.
 • õigus esitada vastuväiteid - teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie erilise olukorraga seotud põhjustel teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. Seadus kehtib juhul, kui teie isikuandmed on vajalikud avalikes huvides või kontrollijale usaldatud avaliku võimu teostamiseks (mida me kontrollijana ei tee) või kontrollija õigustatud huvide korral. Sellisel juhul ei töötle me enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töötlemiseks on kaalukad õigustatud põhjused, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Kui te esitate vastuväite otseturunduse eesmärgil töötlemisele, ei töötle me teie isikuandmeid enam sellistel eesmärkidel.
 • õigus andmete ülekantavusele - õigus saada isiklikke isikuandmed, mille olete esitanud vastutavale töötlejale, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma meiepoolsete takistusteta, kui töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul või kui töötlemine toimub automatiseeritult.
 • õigus töötlust piirata - teil on õigus piirata kontrollijat andmete töötlusest, kui rakendub üks järgmistest:
 1. Te vaidlustate isikuandmete õigsuse, perioodiks, mis lubab kontrollijal isikuandmete täpsust kontrollida;
 2. Töötlemine on ebaseaduslik, olete vastu isikuandmete kustutamisele ning nõuate hoopis nende kasutamise piiramist;
 3. Me ei vaja enam töötlemiseks teie isikuandmeid, aga teil läheb neid vaja seaduslike nõuete esitamiseks, tegemiseks või kaitseks;
 4. Olite töötlemisele vastu - ootel kinnitus, kas kontrollijal on seaduslikku alust sellise andmesubjekti tühistamiseks.

Kui töötlus on piiratud, peab selliseid isikuandmeid, erandiks hoiustamine, töötlema vaid teie nõusolekul või seadusnõuete esitamiseks, tegemiseks või kaitseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks või Liikmesriigi või Ühingu oluliste avalike huvide eesmärgil.

 • õigus mitte olla otsustatud vaid automaatse töötluse põhjal, mis tekitab seaduslikku asja puudutavad või sarnaselt teid mõjutavat märkimisväärset mõju - teisisõnu, mistahes otsustusprotsess, mis mõjutab teid, peab olema tehtud inimese poolt ning ei tohi põhineda näiteks arvutipõhisel otsustusprotsessil.

6) Teie info avaldamine

Teie isikuandmete saaja on isik, kellele me neid avaldame. Pakutavate teenuste osutamiseks võime avaldada ja jagada teie isikuandmeid järgmiste vastuvõtjatega:

 • isikud, kes osalevad teie tellimuse kättetoimetamisel (postiljonid, kullerid). Avaldame teie isikuandmeid kullerfirmadele, et toimetada teie tellitud tooted kohale ja sel juhul saavad nad teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks.
 • meie e-poodi haldavad isikud (hostinguettevõte)
 • isikud, kes haldavad ja saadavad uudiskirju

7) Isikuandmete kaitse

Oleme rakendanud asjakohaseid organisatsioonilisi turva- ja ohutusmeetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku kadumise, avaldamise, kasutamise või autoriseerimata ligipääsu eest.

Isikuandmete ebameeldiva rikkumise korral (ja me oleme kindlad, et seda ei juhtu) teavitame sellest 72 tunni jooksul kehtivat reguleerivat asutust. Kui rikkumine kujutab endast teie jaoks ohtu, teavitame ka teid, kui meil on teie kehtivad kontaktandmed.

8) Lõppsätted

Ülaltoodud regulatsiooni võidakse vahel uuendada või seda muuta. Palun kontrollige alati veebilehte uuendatud versioonide osas.

Kui te pole meie andmetöötlusviisiga nõus, võtke palun ühendust…

Regulatsioon kehtib alates 1. 11. 2022