Tingimused

KULINA Group Üldtingimused 1. novembri 2022 seisuga

I. Põhisätted

Need Üldtingimused ja Tingimused (edaspidi “ÜTT”) reguleerivad ostu-müügilepingu osapoolte suhteid - Müüja KULINA Group a.s., ettevõtte ID: 26155559, VAT ID: 26155559, registreeritud Praha Munitsipaalkohtu hallatavas Äriregistris, sektsioon B, fail 6384  (edaspidi viidatud kui “Müüja” või “Kulina”) ja Ostja (edaspidi viidatud kui “Ostja”) köögi- ja lauanõude ning majapidamis-, kontori- ja aiatarvikute müügi valdkonnas.

Tellimuse loomisega kinnitab Ostja, et on tutvunud käesolevate tingimustega, mille lahutamatuteks osadeks on ostulepingu sõlmimisele eelnev teatis, Kaebuse esitamise reeglid, Personaliandmete kaitse tingimused ja teave Tarneviisi kohta, ning et ta nõustub nendega tellimuse loomise hetkel kehtivas ja kasutatavas sõnastuses. Need tingimused tehakse Ostjale teatavaks piisava aja jooksul enne tellimuse esitamist ja Ostjal on võimalus nendega tutvuda.

Müüja

KULINA Group. a.s. asukohaga Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, ettevõtte ID: 26155559, ettevõtte on registreeritud Praha Munitsipaalkohtu hallatavas Äriregistris, sektsioon B, fail 6384 ja tegeleb köögi- ja lauanõude müügiga lõppklientidele ja ettevõtetele.

Ostja

Ostja tähendab:

Vastavalt sellele ÜTT-le on klient eraisik, füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik.

 1. a) klient - isik, kes sõlmib lepingu ja täidab seda väljaspool oma ettevõtte tegevust või muid ettevõtlustegevusi. See on eraisik või juriidiline isik, kes ostab tooteid või kasutab teenuseid muul otstarbel kui ärilisel sellliste toodete või teenustega.
 2. b) ettevõtja - isik, kes tegutseb oma arvel ja vastutusel iseseisvalt kaubanduslitsentsi alusel või muul sarnasel viisil vastavalt kehtivatele seadustele, kavatsusega teha seda pidevalt kasumi saamiseks. Tarbijakaitse ja muudel eesmärkidel on ettevõtja ka iga isik, kes sõlmib oma äri-, tootmis- või muu sarnase tegevusega seotud lepinguid või iseseisva kutsetegevuse käigus, või isik, kes tegutseb ettevõtja nimel või arvel. ÜTT tähenduses on ettevõtja isik, kes tegutseb eelmise lause kohaselt oma ettevõtlustegevuse käigus. Kui Ostja märgib tellimuses oma ettevõtte tunnuse, tunnistab ta, et lepingulises suhtes Müüjaga loetakse Ostjat ettevõtjaks ja tema suhtes kohaldatakse ÜTTs sätestatud eeskirju ettevõtjate kohta.

II. Suhtlus enne ostumüügilepingu sõlmimist Ostjatega, kes on tarbijad

 1. Ostja on kohustatud enne ostulepingu alusel kauba saamist ostusumma tasuma.
 2. Ostja võib alati Müüjaga ühendust võtta telefoni teel, kirjalikult või muul viisil kaebusega ja kui Ostja kaebust soodsalt ei lahendata, on neil õigus kaebus lahendada vastava järelvalveorgani või avaliku võimu järelvalve all.
 3. Ärisuhet alustades annab klient Müüjale ainult tellimuse sujuvaks käsitsemiseks vajalikud detailid, või, nagu juhtuda võib, tarbija üksikasjad, mida ta tahab ostudokumentidesse panna.
 4. Mistahes seaduslikud suhted Müüja ja Ostja vahel, kes on tarbija, mis pole sõnaselgelt selles ÜTT-s mainitud, on hallatud ja kohalduvad Tsiviilkoodeksi ja Tarbijakaitseseadusega ning seotud regulatsioonide poolt täiendatud versioonis.
 5. Kui Ostjaga sõlmitakse individuaalne leping, siis on sellisel lepingul Tingimuste üle eelis, seega kui mistahes individuaalse lepingu punkt erineb nendes Tingimustes olevast, jäävad kehtima individuaalse lepingu punktid.
 6. Ostja on teadlik, et Müüja poolt Ostjale pakutud tooted ei nõua registreeritud kaubamärkide, kaubanimede, ettevõtte logode või Müüja või teiste ettevõtete patentide kasutamist, kui erilepinguga pole konkreetsel juhul kokku lepitud teisiti.
 7. Veebipoes toodud kaupade ja teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu ning kõik tasud on seadusega kindlaks määratud. Tellimuse kogu netosumma on toodud kõigis ostukorvi sammudes. Tarnekulud ja maksukulud olenevad valitud tarnemeetodist ning tellimuse eest tasumisest.

III. Tellimine

 1. Ostja saab kaubad tellimise hetkel kehtinud hinna eest. Enne tellimuse tegemist on Ostjal-tarbijal võimalus saada teada koguhind nii käibemaksuga kui ilma selleta ning samuti kõik teised tasud. Tellimuse hind kajastub tellimuses ning tellimuse töösse võtmist kinnitavas sõnumis. Enne tellimuse tegemist on Ostjal-tarbijal võimalus teada saada, kaua pakkumine või hind kehtib. Kui tegemist on tellitavate kaupadega, mida pole laos, siis on Müüjal õigus eelnevalt Ostjaga hind ja tarnetingimused telefoni/e-maili teel kinnitada. Müüja võib hinda muuta vastavalt praegusele turuolukorrale ning olenevalt CZK valuutakursist välisvaluutasse. Kui Ostja sellise muutusega ei nõustu, siis ei kinnita Ostja tellimust ning tellimust ei täideta. 

 2. Tellimus tehakse hetkel, kui Ostja lisab valitud kaubad või teenuse ostukorvi ning saadab selle täitmiseks. Ostuleping koostatakse tellimuse kinnitamisel Ostja poolt, vt artikkel IV.

 3. Tellimuse võib teha järgnevatel viisidel:
  - veebipoes lehel www.kulinagroup.ee (edaspidi “e-pood”)
  - e-maili aadressil info@kulinagroup.ee - telefonitsi +372 609 3456


 4. Müüja soovitab Ostjal teha tellimused veebipoes või kirja (e-maili) teel ning esitada järgmised üksikasjad:
  - Ostja nimi, perekonnanimi ja elukoht või ärinimi ja Ostja positsioon                                                                                                          - ettevõtte ID, kui ostab ettevõtja/firma; KM ID, kui ostja on registreeritud KM kohuslasena
  - telefoninumber, mida kasutab eriti just pakkuja kontakttelefonina kaupade tarneks Ostjale
  - kaupade kood ja nimi nagu need on hinnakirjas
  - makse- ja tarnemeetod
  - tarneaadress, kui see erineb Ostja arveldusaadressist
  - ja muud andmed, mida Ostja oluliseks peab. Veebilehe kaudu oste tehas, palutakse Ostjal täita kõik vajalikud üksikasjad.

IV. Ostulepingu sõlmimine

 1. Ostuleping - Ostja tellimus on ettepanek sõlmida ostuleping ning see sõlmitakse hetkel, kui Müüja selline siduv nõusolek Ostjale esitatakse. Ostulepingu sõlmimise kinnitab Kulina Ostjale kohe informatiivse e-maili sõnumiga, mis võtab kokku tellimuse sisu ning mis saadetakse Ostja poolt kindlaks määratud meiliaadressile (siduva tellimuskinnitusega Müüja poolt - saates tellimuse kinnituse). Sel hetkel tekivad ostja ja Müüja vahele ühised õigused ja kohustused, mis on defineeritud ostulepingu ning Tingimustega. Müüja kohustub kinnitama selle ostulepingu tellimuse) vastuvõtu, enamasti saates kohe pärast tellimuse jõudmist Müüja süsteemi kinnituse Ostja e-maili aadressile.

 2. Leping tehakse inglise keeles (või muutke keelt vastavalt oma riigile). Jõustunud leping arhiveeritakse Müüja poolt selle eduka täitmise eesmärgil ning see pole liigipääsetav kolmandatele seotud isikutele. Kõik lepingu jõustumiseni viivad tehnilised sammud lähtuvad nendest Tingimustest, kus seda protsessi üksikasjalikult kirjeldatakse. Enne tellimuse töösse andmist on Ostjal võimalus tellimust kontrollida, vähemaks võtta ning ostukorvi sisu ning ka tarne- ja maksemeetodeid muuta. Lepingu jõustumise käigus võib Ostjat juhendada Müüja töötaja, kas poes kohapeal, telefoni või e-maili teel. Ostja on kohustatud kontrollima kõiki tellimuse loomise ajal esitatud/valitud üksikasju. Need Tingimused on saadaval e-poe veebilehel www.kulinagroup.ee, et Müüja saaks neid arhiivida ja paljundada.

 3. Olenevalt telllimuse iseloomust (kaupade arv, ostuhind, eeldatavad tarnekulud), võib Ostja alati Müüjalt küsida täiendavat tellimuse infot (nt kirjalikult või telefoni teel).

 4. Müüja tunnistab, et Ostja pole kohustatud lepingusse astuma, eriti, kui Müüja on varem oma kohustusi rikkunud.

 5. Ostja nõustub lepingusse astumiseks kasutama kaugkommunikatsioonivahendeid. Kulud, mis tekivad Ostjal kaugkommunikatsioonivahendite kasutamisel seoses ostulepingu jõustumisega (internetiühendus, telefonikõnede maksumus) kannab Ostja.

V. Lepingust taganemine

 1. Ostja-tarbija võib ostulepingust taganeda 60 päeva jooksul alates tellimuse kohale toomisest. Ostulepingu taganemise ajapiirangusse mahtumiseks piisab sellest, kui kaubad saadetakse tagasi mistahes tagastustarne meetoditega enne ülaltoodud aja saabumist.

 2. Kui klient soovib kasutada oma õigust ostulepingust taganeda nagu eelmises lõigus kirjeldatud, st 60 päeva jooksul, siis peab tarbija teavitama Müüjat taganemisest kirjalikult, täpsemalt saates koos tagastatavate kaupadega Tagastusvormi või tehes seda läbi veebivormi. Kui tarbija taganeb ostulepingust eelnevates lõikudes kirjeldatud viisil, tagastab Müüja ilma viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates sellest, kui ettevõtjani on jõudnud kliendi teavitus ostulepingust taganemisest, kõik Ostjalt Müüjale laekunud maksed, kaasa arvatud tarnekulu. Aga, Müüja ei pea saadud vahendeid tarbijale tagastame enne, kui tarbija annab kaubad üle Müüjale/kaubad tarnitakse Müüjale või tagastatakse need muu tagastusmeetodiga.

 3. Kui tarbija lepingust taganeb, peab ta Müüjale viivituseta hiljemalt 14 päeva jooksul üle andma kõik ettevõtjalt saadud kaubad.
 4. Ostulepingust taganedes on tarbija kohustatud tagastama Müüjale kaubad samas seisukorras, kui tarbija need vastu võttis, nt võimalusel originaalpakendis, kasutamata ja kahjustamata, koos kõigi osade, tarvikute, dokumentatsiooni, ning võimaluse korral, kingitustega, mille tarbija koos kaupadega sai. Tarbija tagastab kaubad, kas saates need kontaktaadressile vastavalt protseduurireeglitele, mida on kirjeldatud jaotises kaupade tagastamine või andes kaubad üle Müüja asutusele. 
 5. Kui Ostjal on õigus kuuekümne päeva jooksul ostust taganeda, on Ostja teadlik, et tagasimakstav summa võib olla väiksem selle võrra, kuivõrd kauba väärtus on vähenenud. Ostja on teadlik, et kui tema tagastatavad kaubad on kahjustatud, kulunud või osaliselt tarbitud, on Müüjal õigus saada kahjustuste eest kompensatsiooni, mille Ostja Müüjale maksma peab. Müüja võib tekkinud kahju hüvitamisest ühepoolselt loobuda Ostja kohustuse vastu ostuhind tagastada.

 6. Müüja võib ostulepingust mistahes ajal loobuda, enne kui Ostja kaubad vastu võtab. Sellisel juhul tagastab Müüja Ostjale ostuhinna ilma põhjuseta viivituseta sularahata ülekandega Ostja täpsustatud kontole.

 7. Kui Ostja saab teiste kaupadega kingituse, siis sõlmitakse Müüja ja Ostja vahel annetusleping, resolutiivse tingimusega, et kui klient ostulepingust taganeb, kaotab kingitust puudutav annetusleping oma kehtivuse ning Ostja on kohustatud oma kingituse koos teiste kaupadega Müüjale tagastama.

Tarbija ei pruugi lepingust taganeda, kui tegemist on järgmiste olukordadega:

 1. teenuste pakkumine, mille Müüja täitis, eelneva tarbija selge nõusolekuga ning enne lepingust taganemise ajalimiidi aegumist;

 2. kaupade või teenuste pakkumine, kus hind oleneb finantsturu kõrvalekalletest sõltumatult Müüja soovist ning mis võib esineda lepingust taganemise ajapiirangu jooksul;

 3. kaupade kohaletoomine, mida kohandati vastavalt tarbija soovile või tarbijale;

 4. kiiresti riknevate toodete tarne või selliste kaupade, mis pärast tarnet on pöördumatult teiste kaupadega segunenud;

 5. kliendi palvel teostatud parandus või hooldus kliendi poolt täpsustatud kohas; aga see ei rakendu, kui tegemist on muude paranduste või tarnega kui nõutud varuosad;

 6. kaupade tarne suletud pakendis, mille klient pakendist eemaldas ning mida ei saa hügieenilistel põhjustel tagastada (eriti maniküür ja maniküüri tööriistad);

 7. ajalehtede ja ajakirjade tarne.

VI. Tööajad

Veebipoes www.kulinagroup.ee tehtud tellimusi saab teha 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas.

VII. Hinnad

 1. Müüja esitatud info kaupade ja hindade kohta on siduvad, välja arvatud ilmselged vead. Kõik hinnad sisaldavad kõiki makse (nt KM) ja tasusid, välja arvatud tarnekulud (vt artikkel II.)
 2. Koos kaupade ostuga kohustub Müüja maksma Ostjale kaupade tarnekulud kokkulepitud summas. Kui pole kokku lepitud teisiti, tähendab ostuhind ka kaupade tarnega seotud kulusid.

 3. Müüjalt Ostjale pakutavaid kaupade soodustusi ei saa kombineerida.

 4. Kaupade kampaaniapakkumised ja selliste kaupade hinnad kehtivad veebipoes kuni neid kuvatakse seal laos olevate toodetena ning kuni piiratud ajaga allahindluse periood lõpeb, kui toote hinda on teatud ajaperioodil vähendatud.

VIII. Maksetingimused

 1. Kulina aktsepteerib järgmisi makseviise. Täpsemate makseviiside tuvastamiseks minge vastavatele linkidele.

 2. Kaubad jäävad Müüja valdusse kuni ostuhinna täieliku tasumiseni, kuid kauba kahjustamise risk antakse üle Ostjale.

 3. Müüja jätab endale õiguse pakkuda Ostjale vaid osalisi maksemeetodeid Müüja äranägemise järgi.

 4. Kui kasutatakse makset kohaletoomisel, siis makstakse ostuhind kaupade üleandmisel. Kui tegemist on sularahata maksega, siis peab ostuhinna tasuma 7 päeva jooksul alates ostulepingu jõustumisest.

 5. Kui kasutatakse sularahata makset, kohustub Ostja kauba ostuhinda tasudes esitama makse muutuva sümboli. Kui tegemist on sularahata maksega, siis loetakse Müüja kohustus tasuda ostuhind täidetuks vastava summa jõudmisel Müüja kontole.

 6. Kui ostjal ei õnnestu tagada tellimuse kohta lisainfot (jaotis IV.c), siis võib Müüja enne ostetud kauba Ostjale saatmist nõuda täis ostuhinna tasumist.

 7. Klarna makse on Klarna Bank AB (publ) pakutav lahendus. Korp. ID nr 556737-0431, asukohaga aadressil Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Klarna arve alusel, loovutades nõude pikendatud maksetähtajaga makse saamiseks Klarna Bank AB-le "Klarna" teenuse üldtingimustes kasutajatele sätestatud tingimustel. Kui Ostja kasutab Müüja poolt vahendatud ja Klarna Bank AB poolt pakutavat "Klarna" teenust, on Ostja kohustatud tasuma makse (st tasuma kogu ostuhinna ja kauba tarnekulud) 30 päeva jooksul alates kauba üleandmise päevast. Ostuleping sõlmitakse, kui Ostja täidab tellimuse, Müüja võtab tellimuse vastu (elektroonilise posti teel saadetud kirjaliku kinnitusega) ja Ostja tasub tellitud kauba eest või kasutab "Klarna" teenust. Ostja nõustub, et valides "Klarna" teenuse Ostja ostukorvis ja pärast hilisemat Klarna makse kinnitamist nõustub ta "Üldtingimustega "Klarna" teenuse kasutajatele"

 8. Kui ettevõtte praktikas on nii ette nähtud või nõuab seda kohalduv seadusandlus, annab Müüja maksudokumendi - arve Müüjale, mis puudutab ostulepingu raames tehtud makseid. Müüja on maksumaksja. Müüja esitab selle maksudokumendi-arve Ostjale hiljemalt pärast kaupade tarnet Ostjale ning saadab selle elektroonilisel kujul Ostja e-maili aadressile.

 9. Arve - maksudokumenti hoitakse elektroonilises arhiivis

IX. Tarnetingimused

 1. Kulina pakub järgnevaid tarnevalikuid. Konkreetse tarnija tingimuste leidmiseks vaadake järgmisi linke. Tarnetasud kohalduvad vastavalt tellimuse tegemise päeval kehtivale hinnakirjale.
 2. Ostulepinguga kohustub Müüja toimetama kaubad Ostja tellimuses täpsustatud kohta ning Ostja kohustub kaubad kohaletoomisel üle võtma. Kui Ostjal ei õnnestu kaupu üle võtta, siis võib Müüja ostulepingust taganeda.

 3. Kui Ostja põhjustel peab kaupu korduvalt tarnima muul viisil kui tellimuses kirjas, siis kohustub Ostja katma korduva tarnega või muul viisil tarnitud kaupade tarnega seotud kulu.

 4. Kaupu kullerilt üle võttes kohustub Ostja kontrollima kaupade pakendi terviklikkust ning defektide avamisel koheselt neist pakkujat teavitama. Avastades, et pakend on katki ning selle sisule on autoriseerimata ligipääsu märke, ei ole Ostja kohustatud seda kullerilt üle võtma. Tarnelehe allkirjastamisel kinnitab Ostja, et kaupu sisaldanud pakend oli terve.

 5. Kui sisu on ebatäielik või kahjustunud, peab Ostja sellest faktist koheselt teavitama e-maili aadressil info@kulinagroup.ee, koostama kullerile kahjunõude ning saatma selle e-maili teel Müüjale ilma viivitusteta. Kui ebatäielikku paki sisu või välist kahjustust puudutav kaebus esitatakse hiljem, on tarbijal endiselt õigus kaebus esitada, kui Müüja saab tõestada, et see polnud ostulepingu rikkumine.

X. Vastutus defektiga kauba eest ja kvaliteedigarantii

Müüja vastutust defektiga kauba eest ning kaupu puudutavaid garantiitingimusi haldavad Müüja kaebuste reeglid (vt all) ning kohalduvad regulatsioonid.

XI. Muud osapoolte õigused ja kohustused

 1. Ostja võtab kaupade omandiõiguse üle pärast täieliku ostuhinna tasumist kaupade eest.

 2. Müüja tunnistab, et veebipoe tarkvara ja muud liidese moodustavad osad (kaasa arvatud fotod pakutavast kaubast) on koopiaõigusega kaitstud. Ostja lubab, et ei teosta ühtki tegevust, mis muudaks Ostjal või kolmandal osapoolel võimalikuks muuta ilma loata tarkvara või muid veebipoe veebiliidest moodustavaid osi ning neid loata kasutada.

XII. Lõppsätted

 1. Kui ostulepinguga püstitatud suhe hõlmab rahvusvahelist (välismaist) elementi, siis nõustuvad Osapooled, et suhe lähtub Tšehhi seadustest. Seda mõjutamata kliendile kohalduvast seadusandlusest tulenevaid õiguseid.

 2. Kui mistahes nende Tingimuste säte muutub ebaõigeks või pole enam jõus, asendatakse need sätetega, mille tähendus on valele sättele võimalikult lähedane. Mistahes sätte ebavaliidsus ning mitte jõus olemine ei mõjuta teiste sätete jõusolekut.

 3. Ostulepingust taganemise vorm on osa Tingimuste lisadest.

 4. Lepingust tulenevad suhted ja vaidlused on ainult Tšehhi Vabariigi seaduste subjekt ning lahendatakse Tšehhi Vabariigi pädevas kohtus.

 5. Need tingimused jõustusid 1. oktoober 2022 ning asendavad kõiki teisi sätteid ja praktikaid. Müüja jätab endale õiguse nendes Tingimustes muudatusi teha ilma sellest eelnevalt teavitamata.

 

KAEBUSTE REEGLID

Need kaebuste reeglid jõustuvad 1. novembril 2022 ning asendavad mistahes teisi kaebuste reegleid. Need kaebuste reeglid on saadaval dokumendina lehel www.kulinagroup.ee ning moodustavad KULINA Group, a.s Tingimuste kohustusliku osa.

I. Üldsätted

Kaebuste reeglid kirjeldavad tavapärast ärisuhet Ostja vahel, kes on tarbija ning Müüja ehk KULINA Group, a.s. vahel. Ostja kohustub nende Kaebuste reeglite ning Tingimustega enne kauba tellimist tutvuma. Sellesse ostulepingusse sisenedes ning kaupade vastu võtmisel Müüjalt, nõustub Ostja loetletud Kaebuste reeglitega. Kaupade üle võtmine tähendab hetke, kui tarbija saab kaubad kullerilt või kullerfilma pealevõtukohast.

Garantiidokumendina (garantiisertifikaat), annab Müüja iga kauba jaoks välja ostudokumendi (arve või lihtsustatud kviitung - edaspidi “garantiisertifikaat”), mis sisaldab kõiki seadusjärgseid üksikasju, mis on vajalikud garantiinõude esitamiseks (kaupade nimi, garantii kestus, hind, kvantiteet jne.).

II. Defektiga tootest tulenevad õigused ja kohustused

Defektist teatamisel või põhjendamatu viivituseta pärast defektist teatamist teavitab Ostja Müüjat sellest, millise õiguse ta on valinud.

Kvaliteet ülevõtmise hetkel - Müüja garanteerib Ostjale, et kaupadel pole ülevõtmise hetkel defekte. Täpsemalt aga garanteerib Müüja Ostjale, et kui Ostja kaubad üle võtab:

 • on kaubad osapoolte vahel kokkulepitud omadustega ning kui selline leping puudub, on kaupadel omadused, mida Müüja või tootja kirjeldanud on või mida Ostja kaupade olemust ja Müüja või tootja reklaami silmas pidades eeldada võib;
 • kaubad sobivad Müüja poolt toodud otstarbel kasutamiseks või otstarbeks, milleks selliseid kaupu tavaliselt kasutatakse;
 • kaubad vastavad kokkulepitud näidise või mudeli kvaliteedile või disainile, kui kvaliteet või disain telliti kokkulepitud näite või mudeli alusel;
 • kaubad toodi kohale õiges koguses;
 • kaubad vastavad riiklike regulatsioonide nõuetele.

Kui defekt ilmneb kuue kuu jooksul alates kaupade ülevõtmisest, loetakse, et kaubad olid defektiga alates ülevõtmise hetkest.

Kui müüdud kaubad, nende pakend, kaubaga kaasas olevad juhised või reklaamid viitavad vastavalt muudele seaduslikele regulatsioonidele perioodile, mille kestel kaupu kasutada võidi, siis rakenduvad kvaliteedigarantii sätted.

Müüja ülalesitatud õigus ei kohaldu, kui:

 • kaupa müüakse madalama hinna eest defekti tõttu, mille pärast madalam hind kokku lepiti;
 • kaubad, millel on loomulik kulumine;
 • kaubad on defektiga, mis vastab üleliigsele kasutusele või kulumisele, mis tekitati tarbija poolt kaupade ülevõtmisel; või
 • see tuleneb kauba olemusest.

Kui kaupadel on defekt ning see defekt on kõrvaldatav, võib Ostja nõuda remonti või puuduoleva osa asendust või mõistlikku hinnaalandust ostuhinnast. Kui defekti ei saa asendada ning kaupa ei saa selle defekti tõttu tavapäraselt kasutada, võib Ostja, kas ostulepingust taganeda või nõuda mõistlikku hinnaalandust.

Kaubad on defektiga, kui neid ei anta Müüja poolt Ostjale edasi soovitud koguses, kvaliteedi või disainiga. Kui kvaliteedi ja disaini osas kokku ei lepita, siis edastab Müüja kaubad kvaliteedi ja disainiga, mis tulenevad ostulepingust.

Kui kaubal ei ole eespool nimetatud omadusi (eriti kui kaubal ei ole poolte vahel kokkulepitud omadusi ja kui selline kokkulepe puudub, siis kui kaubal ei ole selliseid omadusi, mida Müüja või tootja on kirjeldanud või mida Ostja eeldas, arvestades kauba olemust ja Müüja või tootja reklaami; kui kaup ei sobi Müüja poolt selle kasutamiseks märgitud otstarbeks või otstarbeks, milleks seda liiki kaupa tavaliselt kasutatakse; kaup ei vasta kokkulepitud näidise või mudeli kvaliteedile või kujundusele, kui kvaliteet või kujundus telliti kokkulepitud näidise või mudeli alusel; kui kaup ei ole tarnitud nõutud koguses, suuruses või kaalus; ja kui kaup ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele), võib tarbija nõuda ka uue, puudusteta asja tarnimist, kui selline nõue ei ole puuduse iseloomu arvestades ebapiisav, ja kui puudus puudutab ainult kauba osa, võib tarbija nõuda ainult selle osa asendamist; kui see ei ole võimalik, võib tarbija lepingust taganeda. Kui see on aga asja iseloomu arvestades ebapiisav, eriti kui puudust saab kõrvaldada põhjendamatu viivituseta, on tarbijal õigus puudus tasuta kõrvaldada.

Ostjal on õigus uute kaupade tarnimisele või osa vahetamisele, kui tegemist on kõrvaldatava defektiga, eeldades, et Ostja ei saa eset seetõttu korralikult kasutada, et defekt esines pärast parandamist uuesti või kui tegu on suure hulga defektidega. Sel juhul on Ostjal õigus lepingust taganeda.

Kui Ostja ei tagane lepingust ega kasuta oma õigust uue kauba tasuta tarnele, osa asendamisele või toodete parandamisele, siis võib Ostja nõuda mõistlikku allahindlust. Ostjal on ka õigus saada mõistlikku allahindlust, kui Müüja ei saa Ostjale tarnida uusi defektivabasid kaupu, asendada osa kaupadest või kaupu parandada ning kui Müüja ei suuda olukorda parandada mõistliku aja jooksul või kui see parandus võib Ostjale põhjustada tõsiseid probleeme.

Ostjal ei ole defektiga kaupadest tulenevaid õigusi, kui Ostja teadis enne kaupade vastu võtmist, et neil on defekt või kui Ostja põhjustas defekti ise. Kui kaupadel on defekt, mille eest Müüja vastutav on ning kaupu müüakse madalama hinnaga või kasutatutena, siis on Ostjal õigus saada kauba vahetamise õiguse asemel mõistlikku allahindlust.

Defektist tulenevaid õiguseid rakendatakse Müüjale, kellelt kaup saadi. Aga, kui teine osapool on määratud osapooleks, kes teostab remonditöid ning kes asub Müüja asukohas või Ostja lähedases kohas, siis kasutab Ostja õigust parandada kaupu osapoole juures, kes selleks määratud on. Seega parandab remonditöid läbi viima määratud osapool kaubad Müüja ja Ostja vahel ostu hetkel kokkulepitud aja jooksul.

III. Materiaalne lepingu rikkumine

Kui defektiga toode on materiaalse lepingu rikkumise objekt, siis on tarbijal õigus:

 • eemaldada defektiga toode, tarnides tasuta uue kauba või puuduvad kaubad;
 • lasta toote defektid parandades eemaldada;
 • kaupade mõistlikule hinnaalandusele;
 • lepingust taganeda.

Kui defektiga toode on mittemateriaalne lepingu rikkumine, on Ostjal õigus defekt eemaldada või ostuhinnast mõistlikku vähendust saada. Kui mittemateriaalse lepingu rikkumise korral Ostja oma õigust lepingust tuleneva ostuhinna alandamisele ei kasuta ega ostulepingust ei tagane, võib Müüja tarnida puuduoleva osa või lahendada seadusliku defekti. Müüja võib kõrvaldada muud defektid omal valikul või parandades kaubad või tarnides uued kaubad; valik ei tohi Ostjale põhjustada ebamõistlikke kulusid.

Kui Müüjal ei õnnestu kauba defekti õigeaegselt kõrvaldada või ta keeldub kauba defekti eemaldamast, võib Ostja nõuda ostuhinna vähendamist või lepingust taganeda. Müüja ei saa seda valikut ilma Müüja nõusolekuta muuta. Kui uued kaubad toimetatakse Müüjalt Ostjale, tagastab Ostja Müüjale Müüja kulul, eelnevalt tarnitud kaubad.

Kvaliteedigarantii - Kvaliteedigarantiiga nõustub Müüja, et kaubad sobivad kasutamiseks ettenähtud otstarbel või säilitavad oma tavapärased omadused teatud ajaperioodi kestel. Garantiiperioodi või toodete eluea mainimisel pakendil või reklaamis on samasugune mõju. Garantii võib anda ka kauba koostisosadele.

Kui Müüja annab kaubale kvaliteedigarantii, siis on garantiiperiood toodud konkreetset toodet puudutavas infos veebilehel www.kulinagroup.ee

Garantiiperiood algab kaupade üleandmisel kliendile; kui kaubad saadetakse lepingu alusel, siis algab garantiiperiood kaupade üleandmisel sihtkohas. Kui ostetud kaupu kasutatakse osapoole poolt, kes pole Müüja, algab garantiiperiod päeval, kui kaubad töösse läksid, eeldades, et Müüja tellis kaupade kasutuselevõtu hiljemalt kolme nädala jooksul alates asja üleandmisest ja õigel ajal, et teenust osutada.

Ostjal ei ole garantiist tulenevaid õigusi, kui defekti põhjustas väline sündmus siis, kui toodete kahjustamise risk on tarbijale üle läinud. See ei kehti juhul, kui defekt oli Müüja põhjustatud.

IV. Vigasest tarnest tulenevate õiguste kasutamise tingimused ja kvaliteedigarantiist tulenevad õigused (edaspidi ühiselt "Kaebused")

 1. Soovitatav on, et ostja kontrolliks koos vedajaga saadetise üleandmise ajal saadetise seisukorda (pakendite arv, ettevõtte logoga lindi terviklikkus, karbi kahjustused) vastavalt lisatud veodokumendile. Ostja võib keelduda sellise saadetise vastuvõtmisest, mis ei vasta ostulepingule, nt on puudulik või kahjustatud. Kui ostja võtab vedaja käest üle kahjustatud saadetise, tuleb kahjustusi kirjeldada vedaja üleandmisprotokollis.
 2. Kui saadetis on ebatäielik või kahjustatud, peab Ostja sellest viivitamata teatama e-posti aadressil info@kulinagroup.ee, koostama vedaja juures kahjustuste protokolli ja saatma kahjustuste protokolli viivitamata e-posti või posti teel Müüjale. Kui kaebus saadetise puudulikkuse või välise kahjustuse kohta esitatakse hiljem, on tarbijal endiselt õigus esitada kaebus kauba kohta, kuid Müüja võib tõestada, et tegemist ei olnud ostulepingu rikkumisega.

Koht, kuhu kaebusi esitada on KULINA Group, a.s., Volta Real ladu, Strojírenská 259/16, 155 21 Zličín. Soovitame Ostjal alati saata kaebealused defektiga tooted Müüja aadressile kulleriga või need isiklikult kohale tuua. Kaebealused tooted peaks hoolikalt kindlustama, et need transpordi ajal kahjustada ei saaks ning pakile peaks olema nähtavalt pandud silt “KAEBUS” ning sisaldama kaebealuseid tooteid (kaasa arvatud kõik tarvikud). Soovitame sinna panna ka koopia ostudokumendist, üksikasjaliku defekti kirjelduse ning piisavad Ostja kontaktandmed (tagastusaadress, telefoninumber). Ilma selleta on võimatu päritolu ja kaupade defekti tuvastada. Kaupade kaebusena tarnimise protseduuri on kirjeldatud siin.

 1. Ostja tõendab oma õigusi, mis tulenevad vastutusest puuduse eest või kvaliteedigarantiist, esitades ostudokumendi ja juhul, kui kauba kohta on varem esitatud kaebus, ka kaebusdokumendi. Ostudokumendil (ostudokument või kaebuse esitamise dokument) peab olema märgitud sama seerianumber, mis kaebuse objektiks oleval tootel (kui tootel on seerianumber).
 2. Vastutus puuduste eest ja kvaliteedigarantii ei kehti puuduste kohta, mis tulenevad ebasobivate või defektsete tarvikute, ebasobivate tööriistade, ebasobivate töövõtete jms kasutamisest. Müüja ei vastuta sellise kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest. Vastutus puuduste eest ja kvaliteedigarantii ei kehti ka puuduste eest, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest või ebaprofessionaalsest või ebasobivast käsitsemisest, kasutamisest või paigaldamisest vastupidiselt kasutusjuhendile, samuti elektriseadmete kahjustuste eest, mis on põhjustatud ülepingest elektrivõrgus.

Vastutus defektide ja kvaliteedigarantii eest ei rakendu ka mistahes kahjudele, mis tulenevad (koos Kaebuse reeglite artiklis II toodud piirangutest):

 1. mehaanilisest kahjust kaupadele;
 2. elektrilisest ülepingest (nähtavalt põlenud kohad või vooluaehlad;
 3. kaupade kasutamine tingimustes (temperatuur, liiga tolmune, niiskus ja keemilised ning mehaanilised faktorid), mis ei vasta Müüja või tootja poolt määratud tingimustele;
 4. oskamatu paigaldamine, käsitsemine või töö või hooletu kauba eest hoolitsemine;
 5. üleliigne koormus või vastupidine kasutamine dokumentatsioonis või üldreeglites toodud kasutamisele;
 6. mittekvalifitseeritud tegevus või parameetrite muutmine;
 7. kliendi poolt tehtud muudatused (kate, painutused jne.), kui defekt on sellest tegevusest põhjustatud.
 8. Kaebuse osana esitatud kaupu testitakse ainult Ostja poolt kirjeldatud defektiosas (kaebuste vormis, kaasasolevas dokumendis kirjeldatud defekt). Soovitame selle defekti kirjeldamist tagastusvormis, mis on iga tellimusega paberdokumendina kaasas, või veebis kaebuste vormis.

V. Kaebustega tegelemise protsess

Materiaalse või mittemateriaalse lepingu rikkumise korral Müüja poolt, võib Ostja kasutada oma õigusi, mis puudutab Müüja vastutust defektide osas või antud kvaliteedigarantiid vastavalt Kaebuste reeglite artiklile II.

Müüja käsitleb kaebust, sealhulgas defektide kõrvaldamist, ilma põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul alates kaebuse esitamise päevast. Pärast selle tähtaja möödumist on tarbijal samad õigused kui juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei ole võimalik kõrvaldada. See tähtaeg ei ole siduv Ostjale, kes ostu sooritamisel märkis oma äritunnuse, nii et tema ja müüja vahelisi suhteid reguleerib äriseadustik.

Müüja väljastab Ostjale kirjaliku kinnituse, milles on märgitud kaebuse esitamise kuupäev, kaebuse sisu ja soovitud kaebuse käsitlemise viis; samuti kinnituse kaebuse käsitlemise kuupäeva ja viisi kohta, sealhulgas kinnituse parandamise ja selle kestuse kohta või vajaduse korral kirjaliku põhjenduse kaebuse tagasilükkamise kohta.

Kui kaebus on põhjendatud, on Ostjal õigus hüvitisele seoses kaebusega tekkinud kuludega (eriti Ostja poolt kaebealuste kaupade tagasi saatmisel makstud postikulud). Lepingust taganemisel defektiga kauba tõttu on tarbijal õigus ka sellise taganemisega seotud kulude hüvitamiseks.

 1. Kui seadusliku garantiiaja jooksul esitatud kaebus kauba kohta lahendatakse kauba vahetamisega uue vastu, jätkub garantiiaeg alates kuupäevast, mil kaebus on lahendatud. Kui kaebus lahendatakse kauba vahetamisega, loetakse iga järgnevat kaebust esimeseks kaebuseks kauba kohta. Parandusmenetlus algab kaebuse esitamise päevale järgneval päeval ja lõpeb kaebuse lahendamise päeval. Teave kaebuse lahendamise kohta saadetakse kliendi poolt märgitud e-posti aadressile juba ostu ajal.
 2. Pärast kaebuse lahendamist teavitab Müüja Ostjat kaebuseprotseduuri lõppemisest telefoni, SMS-i või e-maili teel. Kui kaubad saadeti kulleriga, saadetakse need automaatselt pärast kaebuse lahendamist Ostja aadressile.

Kui vaidlustatud kaupa ei võeta vedaja käest üle ühe kuu jooksul alates selle tähtaja möödumisest, mille jooksul remont lõpetatud oli, ja kui see on lõpetatud hiljem, siis ühe kuu jooksul alates teate saamisest, et parandamine on lõpetatud (st tavaliselt 60 päeva jooksul alates kaebuse esitamise päevast), võib Müüja vaidlustatud kauba vabastamisel nõuda hoiustamistasu.

Või võite vaadata veebiversiooni siit.

Isikuandmete kaitse

Müüja deklareerib, et kõiki Müüja poolt töödeldavat Ostja isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogeu Regulatsioonile (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitsest seses isikuandmete töötlusega ning selliste andmete vaba liikumisega (Isikuandmete kaitse üldmäärus), isikuandmete kaitse seadusele nr 101/2000 Tšehhi Vabariigi seaduste kogumikust (Coll.), muudetud kujul, elektroonilise side seadusele nr 127/2005 Coll., muudetud kujul, ja teatud infoühiskonna teenuste seadusele nr 480/2004 Coll., muudetud kujul.

Isikuandmete Kaitse Deklaratsioonis, mis on saadaval siin:

Isikuandmete kaitse ja Isikuandmete kaitse üldmäärus

Isikuandmete kaitset arutati varasemalt selles dokumendis. See on Euroopa Liidu regulatsioon, mis on suunatud isikuandmete kaitse edasisele arendamisele teile, Ostjatele. Meie poolt ei toimu palju muutusi, sest me haldasime teie isikuandmeid kohusetundlikult juba enne selle määruse jõustumist. Üks määruse uutest nõuetest on luua lehekülg, kus me teavitame teid sellest, mis isikuandmeid oma klientide kohta me kogume ja milleks me neid andmeid vajame ja kasutame. See on lehekülg, mida loete praegu.

Mis andmed vajalikud on?

Meie kogutavad andmed saab jagada kahte gruppi Tellimuse tarne jaoks vajalik info kliendile ja turunduslikel eesmärkidel kasutatav info. Me ei kogu infot klientide rassi, uskumuste, poliitiliste arvamuste ega tervise kohta.  

Kuidas andmeid kaitstakse?

Me kaitseme hoolikalt kõiki tundlikke isikuandmeid ja edastame neid ainult üksustele, kellega oleme sõlminud andmetöötluslepingu, ning edastame alati ainult sellist teavet, mis on hädavajalik (vedaja peab teadma teie aadressi ja telefoninumbrit, kuid mitte teie tellimuste ajalugu või kaebuste arvu). Sellised asutused on nt vedajad, kes vajavad teie andmeid tellimuse kohaletoomiseks, hinnavõrdlusveebile, kui teete ostu selle kaudu, või uudiskirjateenusele. Kõik need üksused on oma andmetöötluslepingus kohustunud kaitsma teie isikuandmeid samamoodi nagu meie.

Lehel www.kulinagroup.ee töötleb isikuandmeid KULINA Group a.s. Protsessor on nõuetekohaselt registreeritud Isikuandmete Kaitse Büroos.

 

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil töötleme?

Ees- ja perenimi

Saadetise tarneks, teie tuvastamiseks kliendina

Arhiveerime neid 10 aastat.

Arveldusaadress

Arvete väljastamiseks ja meie raamatupidamise jaoks

Arhiveerime neid 10 aastat.

Tarneaadress

Saadetise tarne jaoks

Me arhiveerime neid 10 aastat.

E-maili aadress

Teiega suhtlemiseks, teie tellimust puudutava info saatmiseks ning turundussuhtluseks ning teie tuvastamiseks kliendina

Arhiveerime neid 10 aastat.

Telefoninumber

Suhtlemiseks teiega, lihtsamaks tarneks vedajate poolt

Arhiveerime neid 10 aastat.

Ettevõtte ID / KM ID

Arvete väljastamiseks ja meie raamatupidamise jaoks

Me arhiveerime neid 10 aastat

IP aadress

Turunduseesmärkidel ja teie ostukogemuse parandamiseks

Arhiveerime neid 5 aastat.

Fotod

Meie ürituste fotosid kasutatakse meie Facebooki profiilidel ja meie turundussuhtluses

 

Videod

Meie ürituste videosid kasutatakse meie Facebooki profiilidel ja meie turundussuhtluses

 

Küpsised

Veebilehed vajavad õigeks funktsioneerimiseks teatud hulga “küpsiseid”. Nende töötlemist vajab enamik veebilehti, muidu ei saaks veebilehed töötada. Meie veebilehel kogutavate küpsiste nimekiri on saadaval küpsiste hüpikaknas, mis avaneb pärast veebilehele kulinagroup.ee sisenemist.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja meetod

Nagu osaliselt üleval kirjeldatud, töötleme teie isikuandmeid mitmel põhjusel. Neid põhjuseid rõhutatakse allpool.

Ost ja müük lehel kulinagroup.ee

Selleks, et saaksime teie tellimust edukalt käsitleda, vajame mõningaid teie andmeid teiega suhtlemiseks, teie saadetise kohaletoimetamiseks ja ostulepingu sõlmimiseks. Seega töödeldakse neid andmeid ostulepingu täitmiseks. Me saame need andmed tellimuse vormilt (või meie süsteemist, kui te olete juba meie registreeritud kasutaja) ja arhiveerime neid kümme aastat vastavalt maksuseadustele.

Mõned nendest andmetest peab esitama meie partneritele nagu vedajad (aadress, telefoninumber, e-maili aadress).

Tugi e-maili ja telefoni teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti või telefoni teel või kontaktvormi kaudu, võidakse teilt küsida täiendavaid isikuandmeid, et kontrollida teie taotluse õigsust (küsimus tellimuse kohta, abi maksmisel jne). Me vajame sellist teavet selleks, et saaksime teie taotluse meie süsteemis olevate tellimustega vastavusse viia. Teie telefoninumbrit või e-posti aadressi ja täiendavaid andmeid arhiveerime oma õigustatud huvidest lähtuvalt võimalike tulevaste kaebuste või vaidluste lahendamiseks.

Turundussuhtlus

Me võime kasutada teie e-posti aadressi ka selleks, et saata teile teavet toodete, uudiste, allahindluste ja ürituste kohta meie e-poes. Teeme seda selleks, et anda teile võimalikult palju võimalusi osta kaupu, mis teid rõõmustavad. Kui te ei soovi sellist teavet saada, võite igal ajal loobuda tellimusest iga e-kirja allosas. Võib juhtuda, et kui te teete kulinagroup.ee-s uue tellimuse, sisestatakse teie e-posti aadress uuesti andmebaasi ja te hakkate taas saama turundussõnumeid. Kui see juhtub, palume mõistlikku suhtumist. Tegemist on tarkvaraprobleemiga ja me püüame seda parandada. Palun teavitage meid veast aadressil info@kulinagroup.ee.

Küpsised

Meie veebilehte külastades võidakse teie isikuandmeid töödelda küpsiste kaudu. Lisainfot küpsiste kasutamise kohta saate küpsiste hüpikaknast, mis avaneb pärast veebilehe kulinagroup.ee avamist.

Kuidas oma andmeid muuta või kustutada?

Kui te olete registreeritud kasutaja, saate oma isikuandmeid ise muuta kulinagroup.ee-s kui olete Kulinagroup.ee lehel sisse loginud, täpsemalt aga jaotises Isikuandmed. Pärast sisselogimist näete ka oma ostude ajalugu ja sellega seotud dokumente, mis on allalaadimiseks saadaval.

Seoses kehtivate õigusnormidega on teil õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida me vastutava töötlejana töötleme, ning õigus nõuda nende parandamist või kustutamist. Samuti võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku teatud isikuandmete töötlemiseks (nt andmed turunduse eesmärgil), mille olete meile andnud.

Te võite igal ajal nõuda, et me tühistaksime teie konto, kustutaksime teie andmed uudiskirja saajate andmebaasist või kustutaksime täielikult kõik teie isikuandmed.

Meie partnerid, kes töötlevad isikuandmeid

Selleks, et saaksime teie tellimusi nõuetekohaselt menetleda, teiega suhelda ja e-poena toimida, peame tegema koostööd oma partneritega. Turvalisuse tagamiseks valime ainult usaldusväärseid partnereid, kes järgivad samu või isegi rangemaid isikuandmete kaitse eeskirju. Koos anname endast parima, et teie andmed oleksid turvalised.

Partnertöötlejate nimekiri

 • GoPay - veebimaksete makseväravate pakkuja
 • Stripe - veebimaksete makseväravate pakkuja
 • PayPal - veebimaksete makseväravate pakkuja
 • Klarna - veebimaksete makseväravate pakkuja
 • Uloženka - mitmete pakkujate saadetise pealevõtu ühendaja
 • Zásilkovna - mitmete pakkujate saadetise pealevõtu ühendaja
 • PPL - saadetisi vedav kuller
 • DPD - saadetisi vedav kuller 
 • Pošta bez hranic - mitmete pakkujate saadetise pealevõtu ühendaja
 • GLS - saadetisi vedav kuller 
 • DHL - saadetisi vedav kuller 
 • DODO - saadetisi vedav kuller 
 • Pikito - saadetiste jagatud pealevõtukohtade pakkuja
 • Gebrüder Weiss - väga suuri saadetisi vedav kuller 
 • Heureka - hinnavõrdlusportaal, mis pakub Ostjatele paremat ülevaadet mitmete e-poodide pakutavatest hindadest
 • Arukereso - hinnavõrdlusportaal, mis pakub Ostjatele paremat ülevaadet mitmete e-poodide pakutavatest hindadest
 • Ceneo - hinnavõrdlusportaal, mis pakub Ostjatele paremat ülevaadet mitmete e-poodide pakutavatest hindadest
 • Opineo - ülevaateportaal
 • Skapjec - hinnavõrdlusportaal, mis pakub Ostjatele paremat ülevaadet mitmete e-poodide pakutavatest hindadest
 • Parazuvaj - hinnavõrdlusportaal, mis pakub Ostjatele paremat ülevaadet mitmete e-poodide pakutavatest hindadest
 • Compari - hinnavõrdlusportaal, mis pakub Ostjatele paremat ülevaadet mitmete e-poodide pakutavatest hindadest
 • Idealo - hinnavõrdlusportaal, mis pakub Ostjatele paremat ülevaadet mitmete e-poodide pakutavatest hindadest
 • Smartsupp - tööriistapakkuja lehepealseks suhtluseks klientidega vestlusakna kujul lehe paremal all nurgas
 • Dognet - turundusvõrgustik 
 • Google - anonüümne statistika ligipääsu kohta Google Analyticsis ning turundustegevused Google turundusvõrgustikus
 • Seznam - turundustegevused Seznam turundusvõrgustikus
 • Facebook - turundustegevused Facebooki turundusvõrgustikus
 • Ecomail - turunduskommunikatsioonivahendi pakkuja
 • Smartlook - veebisaidi kvaliteedi ja kasutajate käitumise analüüsivahendi pakkuja
 • Stamped - postituste edastamise ja kliendikokkuvõtete töötlemise vahendi pakkuja
 • Shoptet - veebipoe platvormi pakkuja
 • Retino - kauba tagasisaatmise ja reklamatsioonide sujuvaks töötlemiseks vajaliku rakenduse pakkuja
 • Recombee - toodete soovitamise rakenduse pakkuja
 • AXIMA SMS - portaal lühisõnumite saatmiseks
 • Daktela - kliendipäringute töötlemiseks - klienditeenindus
 • Criteo - turundustegevused Criteo turundusvõrgustikus